Dear Residents:

I'm Frank Tran, 20 year resident of Westminster...

 

Hồ sơ tài chánh của bà Kimberly Hồ. Năm 2016 để thắng chức nghi viên, bà đã bỏ tiền túi ra $63,500 (Trang 10/21, phần "Schedule C: Loans Received")

http://frank-tran.com/images/Ho460_01012017-06302017.pdf